squares

seth taras_surface

seth taras_beach-head-square

seth taras_bed_white

seth taras_dune

seth taras_old-man-walking-square

seth taras_burning man

seth taras_street walk

seth taras_gotham

seth taras_seagull-sqaure

seth taras_motorcycle

Advertisements